W następstwie decyzji belgijskiego Ministerstwa Pracy stosowanie uproszczonej procedury przyznawania skróconego czasu pracy z powodu siły wyższej (pierwotnie przewidzianej na dzień 19 kwietnia 2020 r.) zostaje przedłużone do dnia 31 maja 2020 r.

Do tego czasu nie będzie zatem konieczne przesyłanie do właściwego belgijskiego urzędu pracy zawiadomień o skróconym wymiarze czasu pracy spowodowanym działaniem siły wyższej.

Właściwy belgijski urząd pracy będzie opierał się na odpowiednich powiadomieniach przesłanych przez właściwy urząd ds. wynagrodzeń jedynie po rozliczeniu wynagrodzeń w Belgii.

Okres ten może zostać ponownie przedłużony, jeżeli środki podjęte przez rząd belgijski zostaną przedłużone lub zaostrzone.

Aby złagodzić gospodarcze skutki kryzysu związanego z koronawirusem dla przedsiębiorstw, rząd belgijski przyjął różne środki. Jeden z tych środków dotyczy terminu zapłaty przez pracodawcę podatku od wynagrodzeń w Belgii.

Podatek od wynagrodzenia musi być zazwyczaj płacony w miesiącu następującym po miesiącu, którego dotyczy podatek od wynagrodzenia. Obecnie rząd przyznaje tymczasowe odroczenie na 2 miesiące.

Odroczenie to ma zastosowanie do wszystkich sektorów.

Konkretnie oznacza to, że w odniesieniu do płatności podatku od wynagrodzeń należy przestrzegać następujących terminów płatności:

OkresZwykły termin płatnościWydłużony termin płatności
deklaracja miesięczna – luty 2020 r.15 marca 2020 r.13 maja 2020 r.
deklaracja miesięczna – marzec 2020 r.15 kwietnia 2020 r.15 czerwca 2020 r.
deklaracja miesięczna – kwiecień 2020 r.15 maja 2020 r.15 lipca 2020 r.
deklaracja kwartalna – I kwartał 2020 r.15 kwietnia 2020 r.15 czerwca 2020 r.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, od dnia 1 maja 2020 r. do obliczeń będą na razie ponownie stosowane zwykłe terminy płatności.

Aktualizacja w dniu 15.04.2020 r.

Luksemburg i Belgia zezwolą pracownikom transgranicznym na pracę w domu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co stanowi złagodzenie umowy podatkowej między tymi dwoma krajami.

Zazwyczaj pracownicy transgraniczni w Luksemburgu i Belgii mogą pracować poza swoim głównym krajem zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 24 dni, zanim kraj ten utraci prawo do opodatkowania ich.

Ze względu na “wyjątkowe okoliczności” wirusa zmuszające pracowników do pracy w domu, kraje te nie będą już wliczać czasu spędzonego na pracy w domu do tych obliczeń, powiedział rzecznik belgijskiego Ministerstwa Finansów we wtorek.
Zmiana została po raz pierwszy ogłoszona w poniedziałek wieczorem. Środki te pozostaną w mocy na czas nieokreślony.
Środki zostały ogłoszone, ponieważ pracownicy w całej Europie są zachęcani do pracy w domu, kiedy to możliwe, aby uniknąć rozprzestrzeniania się koronaawirusa. Według luksemburskiego urzędu statystycznego w 2018 roku w Luksemburgu pracowało ponad 46 000 pracowników transgranicznych z Belgii.
Luksemburski minister finansów Pierre Gramegna powiedział w poniedziałek, że zwrócił się do belgijskich, francuskich i niemieckich ministrów finansów o rozwiązanie tego problemu i jest przekonany, że wkrótce dojdzie do porozumienia z Francją.

Źródło: BloombergTax

Rok 2020 jest tuż za rogiem, a wraz z nim znowu dziesięć dni wolnych od pracy:

Nowy Rok, 1 stycznia
Wielkanocny poniedziałek, 13 kwietnia
Święto Pracy, 1 maja
Wniebowstąpienie, 21 maja
Zesłanie Ducha Świętego, 1 czerwca
Święto Narodowe, 21 lipca
Wniebowzięcie, 15 sierpnia
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada
Dzień zawieszenia broni, 11 listopada
Boże Narodzenie, 25 grudnia


Jeżeli dzień wolny od pracy przypada na niedzielę lub inny normalny dzień nieaktywności lub odpoczynku (zazwyczaj sobotę), dzień ten należy zastąpić normalnym dniem pracy w tym samym roku.

W ten sposób prawo do 10 płatnych dni wolnych od pracy pozostaje zagwarantowane. “Urlop zastępczy” jest zatem traktowany w taki sam sposób jak święto.

W 2020 r. Dzień Wniebowzięcia NMP i Dzień Wszystkich Świętych wypadają odpowiednio w sobotę i niedzielę.

Jako że sobota i/lub niedziela są normalnie dniami odpoczynku, pracodawca ma obowiązek odrobić te święta w inne zwykłe dni pracy.

Jak określane są te dni?

Belgijskie prawo dotyczące dni wolnych od pracy przewiduje układ kaskadowy.

Przewidziano następujące kolejne możliwości:

decyzja komisji parytetowej, która musi zostać uznana za ogólnie wiążącą na mocy dekretu królewskiego przed dniem 1 października roku poprzedzającego święto;
decyzja rady zakładowej;
porozumienie między pracodawcą a delegacją związków zawodowych;
umowa między pracodawcą a grupą pracowników;
lub indywidualna umowa między pracodawcą a pracownikiem.
Jeżeli więc na którymkolwiek z tych poziomów nie można ustalić alternatywnej daty, ponieważ organ doradczy nie istnieje w przedsiębiorstwie lub nie podejmuje decyzji, decyzja zostaje przeniesiona na następny poziom.

Można zdecydować, że święto jest albo zbiorowo zastępowane konkretnym innym dniem, albo że dzień zastępczy może być traktowany indywidualnie.

Jeżeli dzień zastępczy nie został ustalony zgodnie z powyższymi postanowieniami, dzień wolny od pracy zastępuje się pierwszym zwykłym dniem roboczym następującym po tym dniu wolnym od pracy (często jest to poniedziałek).

Jakich formalności należy dopełnić?

Pracodawca musi zawsze informować pracowników o uzgodnionym zastępstwie przed 15 grudnia poprzedniego roku. Oznacza to, że dni zastępcze na rok 2020 muszą być znane przed 15 grudnia 2019 r.

Pracodawca ma obowiązek wywiesić decyzję lub umowę w miejscu widocznym dla pracowników i dołączyć kopię tego zawiadomienia do regulaminu pracy.

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć drugi egzemplarz do organu prawa socjalnego w ciągu ośmiu dni od zawarcia umowy.

Od września 2019 płatny urlop edukacyjny (educatief verlof) we Flandrii został zastąpiony przez urlop szkoleniowy (opleidingsverlof). Każdy pracownik we Flandrii może odbyć 125 godzin szkolenia zachowując część swojego wynagrodzenia.

 • Kto może wziąć urlop szkoleniowy?
  Nie ma tu większych zmian. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony dla pracowników, którzy pracują w regionie flamandzkim. Jeśli Twoja firma ma swoją siedzibę w Brukseli lub Walonii, ale pracujesz w oddziale we Flandrii, masz również prawo do urlopu szkoleniowego. Jeśli mieszkasz we Flandrii, ale pracujesz np. w Brukseli, zastosowanie mają przepisy regionu stołecznego Brukseli. Aby mieć prawo do flamandzkiego urlopu szkoleniowego, musisz pracować przynajmniej na pół etatu.

Jakie wykształcenie mogę zdobyć?
W ostatnich latach kursy szkoleniowe uprawniające do płatnego urlopu edukacyjnego zostały już ograniczone. Na przykład, nie było już możliwe odbycie szkolenia kucharza-hobbysty, ale musiało to być szkolenie kucharza profesjonalnego. Flandria chce, aby urlopy szkoleniowe były jeszcze bardziej kompatybilne z rynkiem pracy. Wiele kursów nadal się kwalifikuje, ale nawet bardziej niż w przeszłości, szkolenie będzie musiało koncentrować się na zdobywaniu dodatkowych kompetencji.


Dwa rodzaje szkoleń kwalifikują się do urlopu szkoleniowego. Albo weźmiesz udział w szkoleniu zorientowanym na zatrudnienie, które jest zarejestrowane w bazie flamandzkich zachęt szkoleniowych. Na przykład, możesz się przekwalifikować, aby zostać pracownikiem służby zdrowia lub uczęszczać na kurs językowy. Albo pójdziesz na szkolenie zawodowe. Jest to kurs, który jest zalecany w kontekście osobistego planu rozwoju, gdy korzystasz z poradnictwa zawodowego. Ważny warunek: kurs szkoleniowy musi trwać co najmniej 32 godziny.

Uznane już kursy będą nadal uznawane, tak aby każdy, kto na przykład rozpoczął wieloletni kurs w poprzednim roku szkolnym, nie był zaskoczony. Stary system będzie nadal stosowany w odniesieniu do szkoleń, które rozpoczęły się już kilka lat temu.

Masz również prawo do urlopu szkoleniowego, jeśli przystąpisz do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 • Ile godzin urlopu mogę wziąć?
  Liczba godzin nieobecności w miejscu pracy nie jest nieograniczona. Liczba godzin dla każdego będzie wynosić maksymalnie 125 godzin. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin liczba godzin jest ustalana proporcjonalnie.
 • Ile zarobię?
  Osoby korzystające z urlopu szkoleniowego mają prawo do normalnego wynagrodzenia. Kwota ta będzie ograniczona do maksymalnie 2 928 euro brutto. W przyszłym roku akademickim będzie ona prawdopodobnie nieco wyższa z powodu indeksacji. Każdy, kto zarabia więcej niż wynosi maksymalna kwota, otrzyma niższe wynagrodzenie za godziny urlopu szkoleniowego. Niektórzy pracodawcy jednak nie biorą pod uwagę tego pułapu i nadal płacą normalne wynagrodzenie.

Rząd zwraca koszty wynagrodzenia pracodawcy. Jest to stała kwota 21,30 euro za godzinę. Nie rekompensuje to w pełni kosztów godzin szkoleniowych, ale w dużym stopniu je rekompensuje.

Aby udowodnić, że rzeczywiście uczestniczysz w uznanym kursie szkoleniowym, musisz przedstawić pracodawcy zaświadczenie o rejestracji.

Jak tylko złożysz oficjalny wniosek do pracodawcy o system urlopów, jesteś chroniony przed zwolnieniem. Nie oznacza to, że nie możesz zostać zwolniony, ale to zwolnienie nie powinno mieć nic wspólnego z urlopem szkoleniowym. Ponadto pracodawca musi być w stanie udowodnić powód zwolnienia.

 • Mogę pójść na wagary?
  Jako pracownik jesteś zobowiązany do uczestniczenia w szkoleniu. Nie możesz być nieobecny bez uzasadnienia na więcej niż 10% lekcji, w przeciwnym razie ryzykujesz utratę prawa do płatnej nieobecności. Jeśli egzamin jest zaplanowany, musisz go zdać.

Źródło: De Tijd

W przypadku delegowania pracowników do Belgii pracodawcy zagraniczni są zasadniczo zobowiązani do powiadomienia władz belgijskich o delegowaniu pracowników za pomocą tzw. deklaracji Limosa.

W przeszłości ten sam obowiązek sprawozdawczy miał zastosowanie również do osób samozatrudnionych.

Jednakże w wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że taki obowiązek sprawozdawczy stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie usług. Przecież każda osoba samozatrudniona musi mieć możliwość swobodnego oferowania swoich usług poza granicami Europy.

W rezultacie, deklaracja Limosa dla osób samozatrudnionych została uproszczona poprzez znaczne ograniczenie zakresu informacji, które mają być przekazywane.

Następnie rząd belgijski poszedł o krok dalej.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązek sprawozdawczy Limosa ma zastosowanie wyłącznie do osób samozatrudnionych w sektorach budownictwa, sprzątania i mięsnym.

Powodem tego jest fakt, że sektory te są związane z ponadprzeciętnym ryzykiem nadużyć finansowych.

Nowy dekret królewski szczegółowo wymienia działania, do których nadal stosuje się obowiązek sprawozdawczy Limosa.

Jeśli szukają Państwo pomocy w temacie Limosa zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli chce się założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy prawa belgijskiego ( besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) / société privée a responsabilité limitée (SPRL)), należy obecnie mieć kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 18.550,00 EUR. Ten minimalny kapitał może stanowić przeszkodę finansową dla początkującego przedsiębiorcy lub firmy rozpoczynającej działalność.

Za kilka miesięcy przeszkoda ta jednak już nie będzie istniała. W Belgii zbliża się gruntowna reforma prawa spółek. Jeśli wszystko będzie kontynuowane zgodnie z planem, nowe przepisy wejdą w życie 1 maja 2019 roku.

Reformie belgijskiego prawa spółek towarzyszą drastyczne zmiany. Na przykład niektóre formy prawne zostaną zniesione. Obecnie istnieje około 15 różnych form prawnych. W przyszłości będą tylko cztery podstawowe formy – w tym zreformowana belgijska spółka z o.o., która odtąd będzie określana jako besloten vennootschap (BV).

Każdy, kto szybko założył belgijską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy poprzedniego prawa (tj. BVBA), musi pamiętać, że statut spółki musi zostać dostosowany do nowych przepisów najpóźniej do dnia 1 stycznia 2024 r.

Jeżeli harmonogram nie ulegnie zmianie, a nowe przepisy wejdą w życie zgodnie z planem z dniem 1 maja 2019 r., nowe przepisy będą miały natychmiastowe zastosowanie do wszystkich nowo powstałych przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji.

Nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich istniejących przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji od 1 stycznia 2020 r. Muszą one zatem odpowiednio dostosować swój statut od pierwszej zmiany statutu od 1 stycznia 2020 r. – najpóźniej do 1 stycznia 2024 r.

Od 01 stycznia 2020 r. nowe nazwy i skróty również będą stosowane automatycznie. Oznacza to, że BVBA zmieni się automatycznie w BV.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy przy zmianie statutu, chętnie Ci pomożemy.

Od 1971 r. w Belgii obowiązują przepisy dotyczące tego, kiedy i jak długo pracownik może pracować (np. 8 godzin dziennie i nie w nocy). Jest jednak kilka wyjątków. W różnych sektorach pracownicy mogą zatem pracować (odpłatnie) w godzinach nadliczbowych.

Jeśli pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, musi otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych musi być co najmniej o 50% wyższe od normalnego wynagrodzenia godzinowego i o 100% wyższe w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w niedziele i dni świąteczne. Jednakże, w zależności od sektora, godziny nadliczbowe mogą być zapewniane tylko w pewnym zakresie. Przed zezwoleniem pracownikowi na pracę w godzinach nadliczbowych powinien on najpierw wykorzystać poprzednie godziny – wziąć wolne. Każda nadgodzina uprawnia pracownika do jednej godziny płatnej nieobecności.

Godziny nadliczbowe były przepracowane z powodu nadzwyczajnego wzrostu obciążenia pracą lub z powodu nieprzewidzianej konieczności?

W takim przypadku pracownik może zrzec się prawa do rekompensaty za czas wolny i otrzymać zwyczajowe wynagrodzenie oraz dodatek za nadgodziny. Liczba godzin nadliczbowych, za które nie pobiera się rekompensaty za czas wolny i które w związku z tym są wypłacane, jest ograniczona. Obecnie jest to 130 godzin. W tym przypadku jednak indywidualny przypadek musi być zawsze oceniany z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów.

Pierwsze 130 godzin nadgodzin już dziś można odliczyć od podatku. Podatek dochodowy musi być płacony tylko od określonego procentu tych godzin. W rezultacie pracownik otrzymuje ostatecznie więcej wynagrodzenia brutto netto. Zgodnie z nowym projektem ustawy limit ten zostanie zwiększony ze 130 godzin do 180 godzin.

Wyższe limity obowiązują w niektórych sektorach (np. gastronomia – 360 godzin nadgodzin).

Jest to więc korzystne podatkowo zarówno dla pracowników (wyższe wynagrodzenie netto), jak i pracodawców (niższe koszty płac).
Podstawy prawne powinny być poddawane analizie w każdym indywidualnym przypadku.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami.

Chciałbyś prowadzić prace budowlano-montażowe w Belgii i w tym celu musisz wysłać pracowników tymczasowych do Belgii?

Delegowanie pracowników musi być z reguły zgłaszane władzom belgijskim.

Powiadomienie o delegowaniu pracowników do Belgii musi zawierać wskazanie osoby kontaktowej. Osoba kontaktowa w Belgii musi być osobą fizyczną, która została upoważniona przez przedsiębiorstwo delegujące (tj. pracodawcę delegowanego pracownika) do pozostawania do dyspozycji belgijskiego Inspektoratu Pracy w przypadku wszelkich pytań, które mogą pojawić się w związku z delegowaniem. Belgijska Inspekcja Pracy sprawdza, czy podczas delegowania do Belgii przestrzegane są/były minimalne warunki pracy.

W kontekście takiej ewentualnej kontroli należy na przykład przedstawić odcinki wypłaty, umowy o pracę i przeglądy czasu pracy.

Na życzenie doradzimy Państwu w sprawie minimalnego wynagrodzenia i czasu pracy, które należy przestrzegać w Belgii. Możemy również pełnić rolę Państwa łącznika w Belgii i załatwiać wszelkie formalności związane z delegowaniem pracowników do Belgii.

Wkrótce nowe przepisy będą miały zastosowanie do delegowania pracowników w UE.

W przypadku delegowania pracownik z jednego państwa członkowskiego UE jest czasowo delegowany do innego państwa członkowskiego UE.

Pod koniec maja Parlament Europejski przyjął zmianę zasad dotyczących delegowania pracowników.

Celem tej rewizji jest włączenie do prawa podstawowej zasady “równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu”. Oznacza to, że pracownicy delegowani nie będą już podlegali jedynie płacy minimalnej obowiązującej w kraju przeznaczenia. W tym przypadku oddelegowani pracownicy mają prawo do takiego samego wynagrodzenia (i zmiennych składników wynagrodzenia) jak ich koledzy w kraju docelowym. To samo dotyczy pracowników czasowych.
Dodatki z tytułu delegowania uznaje się za część wynagrodzenia, chyba że są one wypłacane jako zwrot kosztów faktycznie poniesionych w wyniku delegowania (np. koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania).

Czas trwania oddelegowania ustalono na 12 miesięcy, który w razie potrzeby może zostać przedłużony o 6 miesięcy.

Uwaga:
Obecne zasady księgowania na razie nie ulegną zmianie. Procedura wprowadzania zmian nie została jeszcze ostatecznie zakończona na poziomie UE. Zmienione przepisy będą następnie musiały zostać przetransponowane do prawa krajowego przez poszczególne państwa członkowskie.
W Belgii i Luksemburgu pracodawcy zagraniczni muszą już teraz uwzględnić wszystkie przepisy lokalnego prawa pracy, które mogą być kontrolowane (godziny pracy, dni świąteczne, opieka społeczna itp.).
W przypadku delegowania do Belgii lub Luksemburga nowa dyrektywa dotycząca delegowania pracowników z pewnością nie będzie rewolucją, ponieważ wiele nowych przepisów obowiązuje już od dawna.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej lub obecnej płacy minimalnej w Belgii i/lub Luksemburgu, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili. Chętnie Państwu pomożemy.